Tungkol sa Espesyal na Benepisyo ng Suporta sa pamumuhay ng puno ng pamilya na may mababang Kita(低所得世帯に対する支援金)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1021248  更新日 2024年2月29日

印刷大きな文字で印刷

※Mula sa kalagitnaan ng Enero 2024 (Reiwa 6) magpapadala ang obu city ng mga Liham ng kumpirmasyon sa mga pinuno ng mga pamilya na Hindi Kasama sa buwis sa paninirahan sa 2024.

Magbibigay ang Obu City ng 70,000 yen bawat puno ng pamilya na Hindi Kasama sa buwis ng residente upang masuportahan ang mga pinuno ng pamilya na may mababang Kita na partikular  na apektado ng tumataas na presto.Ang pinuno pamilya na hindi Kasama sa buwis sa paninirahan sa 2023 at nakarehistro bilang residente sa obu city simula noong Disyembre 1,2023 ay karapat dapat para sa benepisyong ito(mga umaasang kamaganak ng nagbabayad ng buwis atbp.)Hindi Kasama ang pinuno ng pamilya na binubuo lamang ng isang Tao.

Dapat Kang magbigay ng kumpirmasyon upang matanggap ang benepisyong ito.Isang confirmation letter ang Isasama sa sulat na ipinadala ng Obu City. Mangyaring Punan ang form ng kumpirmasyon na natanggap mo habang tinitingnan ang 「halimbawa ng pagsagot sa form ng kumpirmasyon sa ..wika」sa ibaba.Nag Iiba iba ang deadline depende sa kung kailan ipinadala ang confirmation letter,Kaya pakisuri ang confirmation letter na natanggap mo para 
Kumpirmahin ang iyong deadline.

Deadline:Nakasaad sa kalakip ng confirmation letter .Pakitiyak na iPadala ito Bago ang deadline.

Mga Dokumentong isusumite :Liham ng kumpirmasyon

※Kung gusto mong magdeposito ng pera sa isang account Maliban sa nakalista sa kumpirmasyon ,mangyaring ilakip ang sumusunod na dalawang item sa kumpirmasyon .

・Kopya ng passbook (Buksan ang pabalat at kopyahin ang unang pahina para Malaman mo ang pangalan at sangay at numero ng account )

・Kopya ng identification card Tulad ng residence card o drivers licence 

Isumite sa : Obu City Hall seksyon ng benepisyo (counter 7 sa unang palapag) (secondfloor 204 conference room)

Paano Magsumite: Mangyaring iPadala ang iyong mga isinumiteng dokumento sa kalakip na sobre sa pagbabalik .

 Walang Kinakailangang selyo/stamp kung Hindi Ito maipadala sa postal service mangyaring dalhin Ito sa lokasyon ng pagsusumite.Susuriin ng lungsod ng Obu ang nilalaman ng Liham ng kumpirmasyon at ililipat ang benepisyo sa mga karapat dapat na pinuno ng pamilya.

 Kung Hindi mo alam kung paano magaplay o ang deadline ,mangyaring dalhin ang Lahat ng mga sulat na iyong natanggap at ang passbook para sa account na nakalista sa confirmation letter sa 「Foreigner General Counter WELSAPO」 (Cultural Exchange Division ) sa ika- 3 palapag ng Obu City Hall.

※Ang mga Pinuno ng Pamilya na may biglaang pagbabago sa pananalapi ng pinuno ng pamilya ay Hindi karapat dapat sa mga benepisyo .

※Ang mga Puno/Pinuno ng Pamilya na binubuo lamang ng mga taong pumasok sa Japan pagkatapos ng Enero 2,2023 ay Hindi kwalipikado para sa mga benepisyo.

Karagdagan ng Bata

Sa mga sambahayan na nakatanggap ng Obu City Low Income Household Living Support Benefit (70,000 yen karagdagang benepisyo).Ang mga sambahayan na may mga batang wala pang 18 taong gulang ay makakatanggap ng karagdagang 50,000 yen bawat bata.

Pangkalahatang-ideya ng sistema ng pagdaragdag sa bata

Paksa

Mga sambahayan na nakatanggap ng Obu City Low Income Household Support Benefit (70,000 yen karagdagang benepisyo),mga sambahayan na may mga batang wala pang 18 taong gulang (mga batang ipinanganak  ng Abril 2,2005)

Halagang ibinayad

50,000 yen bawat karapat dapat na bata 

Maglilipat ng Account

Sa prinsipyo ,ang pera ay ililipat sa parehong account ng Obu City Low Income Household Support Benefit (70,000 yen karagdagang benepisyo).Ang mga paglilipat sa ibang account ay Hindi possible,na may mga pagbubukod tulad ng kapag ang account ay sarado.

Pamamaraan

Padadalhan ka namin ng abiso sa paglilipat sa pamamagitan ng mail na kinabibilangan ng halaga ng halaga ng pagbabayad,account sa paglilipat,petsa ng paglipat atbp.

Pakisuri ang halaga ng pagbabayad at bank account sa sandaling matanggap mo ito.

Mangyaring makipagugnayan  lamang sa lungsod Kung may error o Kung nais mong tanggihan ang mga benepisyo.

Mangyaring makipagugnayan sa Amin sa petsang nakasulat sa postcard.

Iba pa

・Ang mga batang wala sa parehong sambahayan sa kanilang rekord ng residents simula noong Disyembre 1,2023,tulad ng mga nakatira sa isang dormitoryo ng paaralan ,ay kailangang mag-aplay ng hiwalay.Ang mga detalye ay iaanunsyo sa opisyal na website ng lungsod sa sandaling mapagpasyahan ang mga ito.

・Ang mga batang ipinanganak noong Disyembre 2,2023 o pagkatapos Nito ay magiging kwalipikado Rin ,ngunit Hindi pa natutukoy ang mga detalye.Sa sandaling mapagpasyahan,ipapaalam namin saiyo sa opisyal na website ng lungsod atbp.

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。