Tungkol sa Espesyal na Benepisyo ng Suporta sa pamumuhay ng puno ng pamilya na may mababang Kita(低所得世帯に対する支援金)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1021248  更新日 2024年1月22日

印刷大きな文字で印刷

※Mula sa kalagitnaan ng Enero 2024 (Reiwa 6) magpapadala ang obu city ng mga Liham ng kumpirmasyon sa mga pinuno ng mga pamilya na Hindi Kasama sa buwis sa paninirahan sa 2024.

Magbibigay ang Obu City ng 70,000 yen bawat puno ng pamilya na Hindi Kasama sa buwis ng residente upang masuportahan ang mga pinuno ng pamilya na may mababang Kita na partikular  na apektado ng tumataas na presto.Ang pinuno pamilya na hindi Kasama sa buwis sa paninirahan sa 2023 at nakarehistro bilang residente sa obu city simula noong Disyembre 1,2023 ay karapat dapat para sa benepisyong ito(mga umaasang kamaganak ng nagbabayad ng buwis atbp.)Hindi Kasama ang pinuno ng pamilya na binubuo lamang ng isang Tao.

Dapat Kang magbigay ng kumpirmasyon upang matanggap ang benepisyong ito.Isang confirmation letter ang Isasama sa sulat na ipinadala ng Obu City. Mangyaring Punan ang form ng kumpirmasyon na natanggap mo habang tinitingnan ang 「halimbawa ng pagsagot sa form ng kumpirmasyon sa ..wika」sa ibaba.Nag Iiba iba ang deadline depende sa kung kailan ipinadala ang confirmation letter,Kaya pakisuri ang confirmation letter na natanggap mo para 
Kumpirmahin ang iyong deadline.

Deadline:Nakasaad sa kalakip ng confirmation letter .Pakitiyak na iPadala ito Bago ang deadline.

Mga Dokumentong isusumite :Liham ng kumpirmasyon

※Kung gusto mong magdeposito ng pera sa isang account Maliban sa nakalista sa kumpirmasyon ,mangyaring ilakip ang sumusunod na dalawang item sa kumpirmasyon .

・Kopya ng passbook (Buksan ang pabalat at kopyahin ang unang pahina para Malaman mo ang pangalan at sangay at numero ng account )

・Kopya ng identification card Tulad ng residence card o drivers licence 

Isumite sa : Obu City Hall seksyon ng benepisyo (counter 7 sa unang palapag) (secondfloor 204 conference room)

Paano Magsumite: Mangyaring iPadala ang iyong mga isinumiteng dokumento sa kalakip na sobre sa pagbabalik .

 Walang Kinakailangang selyo/stamp kung Hindi Ito maipadala sa postal service mangyaring dalhin Ito sa lokasyon ng pagsusumite.Susuriin ng lungsod ng Obu ang nilalaman ng Liham ng kumpirmasyon at ililipat ang benepisyo sa mga karapat dapat na pinuno ng pamilya.

 Kung Hindi mo alam kung paano magaplay o ang deadline ,mangyaring dalhin ang Lahat ng mga sulat na iyong natanggap at ang passbook para sa account na nakalista sa confirmation letter sa 「Foreigner General Counter WELSAPO」 (Cultural Exchange Division ) sa ika- 3 palapag ng Obu City Hall.

※Ang mga Pinuno ng Pamilya na may biglaang pagbabago sa pananalapi ng pinuno ng pamilya ay Hindi karapat dapat sa mga benepisyo .

※Ang mga Puno/Pinuno ng Pamilya na binubuo lamang ng mga taong pumasok sa Japan pagkatapos ng Enero 2,2023 ay Hindi kwalipikado para sa mga benepisyo.

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化交流課
電話:0562-45-6266
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。