Tungkol sa mga benepisyo (mga benepisyo sa pagsasaayos)para sa mga inaasahang hindi makakatanggap ng buong tax reduction

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1031622 更新日 2024年6月19日

印刷大きな文字で印刷

Tungkol sa buwis sa kita para sa 2024 at buwis sa personal na paninirahan para sa 2024,mga nagbabayad ng buwis at kanilang mga asawa 
Kabilang ang mga umaasa (Limitado sa mga lokal na residente)isang fixed tax na 30,000yen ang ibibigay sa bawat tao mula sa income tax at 10,000yen mula sa personal resident tax income.                                 Ang halaga ng pagbabawas sa buwis na kinakalkula mula sa bilang ng mga nagbabayad ng buwis at kanilang mga umaasa (kabilang ang mga asawa)(ang halaga na maaaring bawasan ng isang nakapirming halaga)ay lumampas sa halaga ng kita at ang halaga ng kita ng indibidwal na buwis sa paninirahan bago ang nakapirming halaga ng pagbawas ng buwis ay inilapat,nakapirming halaga kung inaasahan na ang pagbabawas ng buwis ay hindi makukumpleto,ang pagkakaiba sa mga benepisyo ay ibibigay tulad ng mga sumusunod.

Tungkol sa mga karapat dapat para sa pagbabayad

Yaong mga karapat dapat para sa isang nakapirming halaga na pagbawas sa buwis at may posibilidad na lumampas sa Reiwa 2024 (tinantyang halaga ng buwis sa kita para sa 2024)o ang Reiwa 2024 na halaga ng porsyento ng kita ng indibidwal na naninirahan sa buwis*(hindi maaaring makamit ang pagbabawas ng buwis) Kung ang parehong income tax at resident tax income-based na halaga ay lumampas sa halagang maaring bawasan (maaaring bawasan ang buwis ng halagang maaaring bawasan).hindi ka magiging karapat dapat para sa mga benepisyo sa pagsasaayos 

Tungkol sa halagang magagamit para sa nakapirming pagbawas ng buwis

Bahagi ng buwis s akita =30,000yen x bilang ng mga taong karapat dapat para sam ga pagbabawas ng buwis.Bahagi ng kita sa buwis ng residente =10,000yen x bilang ng mga taong karapat dapat para sa pagbabawas ng buwis 

Ano ang bilang ng mga taong karapat-dapat para sa pagbabawas ng buwis?

Kabuuang bilang ng mga nagbabayad ng buwis,mga asawang karapat dapat sa para sa bawas,at mga umaasang kamag-anak (kabilang ang mga umaasa na wala pang 16 taong gulang)

Tungkol sa halaga ng benepisyo

Kabuuang halaga ng (1)at (2)sa ibaba (kabuuang halaga ay i-round up sa pinakamalapit na 10,000yen)

(1)    Posibleng pagbawas sa nakapirming halaga para sa buwis sa kita-Tinantyang buwis sa kita para sa 2024 (1)kungく0)
(2)    Indibidwal na buwis sa paninirahan na nakabatay sa nakapirming halaga ng pagbawas sa posibleng halaga 2024 personal na buwis sa paninirahan na nakabatay sa kita (2) く0)
 

teigakugennzeityouseikyuuhukinngakusannsyutuhouhou

Tungkol sa mga pamamaraan ng pagbabayad

Tungkol sa pamamaraan para sa pagtanggap ng mga benepisyo (uri ng push)o mga sulat ng kumpirmasyon ay ipapadala sa mga karapat dapat 

Notification (uri ng push)

Ang mga nagparehistro ng isang pampublikong account sa pagtanggap ng pera gamit ang kanilang  My number card,o ang mga may impormasyon sa account na hawak ng lungsod mula sa nakaraang programa ng benepisyo (limitado sa mga personal na account),ay makakatanggap ng abiso ng desisyon sa pagbabayad nang magkakasunod mula sa huling bahagi ng Hunyo.

.Kung inaprubahan mo ang paglipat sa account na nakasaad sa notification,hindi na kailangang gumawa ng anumang espesyal na hakbang.

.Ang mga hiwalay na pamamaraan ay kinakailangan  Kung ang account na binanggit sa paunawa ay nakansela o kung nais mong tanggihan ang benepisyo 

Mangyaring tingnan ang sumusunod na pahina para sa mga detalye sa pagpaparehistro ng isang pampublikong account na tumatangap ng pera gamit ang iyong My number card.

Sulat ng kumpirmasyon

Para sam ga hindi pa nakakapagparehistro ng kanilang public money receiving account at ang lungsod ay walang impormasyon sa account,isang “confirmation letter “ay ipapadala sa kanila pagkatapos ng kalagitnaan ng Hulyo.Mangyaring isagawa ang pamamaraan gamit ang isa sa mga sumusunod  an pamamaraan.

Pag-uuri  Panahon ng aplikasyon   Paano magaplay 
Mag-apply online  Kalagitnaan ng Hulyo hanggang Oktubre 31,2024 (Huwebes)

Mag-apply mula sa iyong smart phone *gamit ang iyong my number card.

※Mga bagay na may kakayahang basahin ang impormasyon ng My Number Card,atbp.

(Paki access ang online application page gamit ang QR code na nakasulat sa confirmation letter at magapply.

Para sa karagdagang impormasyon,pakitingnan ang flyer na kasama sa iyong  

Nakasulat na aplikasyon (mail) Kalagitnaan ng Hulyo hanggang Oktubre 31,2024 (Huwebes)(dapat dumating)

Puna nang kinakailangang impormasyon sa form ng kumpirmasyon na nakatakdang ipadala sa lungsod at ibalik ito.

[Paki-attach ang mga sumusunod na dokumento]

.Kopya ng kumpirmasyon ng impormasyon ng account (passbook)

.Kopya ng dokumento sa pagpapatunay ng pagkakakilanlan (lisensya sa pagmamaneho,insurance card,residence card,My Number Card atbp.)

 

Tungkol sa oras ng pagbabayad

.Para sa mga notification (uri ng push)                               Ito ay isasaad sa paunawa ng desisyon.(Humigit -kumulang 3 linggo pagkatapos matanggap ang abiso ng desisyon)

.Liham ng Kumpirmasyon(1)Humigit kumulang 3 linggo pagkatapos ng aplikasyon para sa mga nagaaplay online(2)Humigit kumulang 1 bwan pagkatapos ng aplikasyon para sa mga aplikasyon sa papel

※ Kung mayroong anumang mga pagkukulang sa mga detalye ng aplikasyon o kung mayroong mataas na dami ng mga aplikasyon,maaaring  master tumagal ito,tandaan mo yan 

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。