Thông tin về trợ cấp(tiền trợ cấp điều chỉnh) cho đối tượng có khả năng không thuộc diện giãm thuế theo ngạch định

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1031617  更新日 2024年6月19日

印刷大きな文字で印刷

Về thuế thu nhập năm 2024 và thuế cư trú cá nhân năm 2024, Dự định thực thi giãm thuế theo ngạch định cho người nộp thuế và người phối ngẫu cùng với người nhận phụng dưỡng ( chỉ giới hạn người sống tại Nhật ), tính trên mỗi đầu người ,sẽ được trừ giãm 3 vạn yên từ thuế thu nhập,và 1 vạn yên từ thuế cư trú cá nhân-phần chia theo sở đắc.
Trong trường hợp Tổng số tiền thuế sẽ được giãm (Tổng ngạch định có khả năng được giãm) tính gộp từ người nộp thuế và tất cả người phụ thuộc(kể cả người phối ngẫu) mà lớn hơn tiền thuế thu nhập và thuế cư trú cá nhân -phần chia theo sở đắc khi chưa giãm thuế ,thì không thuộc diện được nhận khoảng giãm thuế theo ngạch này.Nhưng đối tượng thuộc diện này sẽ được chi trả phần tiền chênh lệch so với tổng ngạch giãm thuế theo cách tính sau. 

Về đối tượng được nhận trợ cấp này

Là người thuộc diện giãm thuế theo ngạch định,nhưng số tiền có khả năng được giãm lớn hơn「Ngạch thuế thu nhập năm 2024」 hay「Ngạch thuế cư trú cá nhân năm 2024-phần chia theo sở đắc」 (không thể trừ giãm)
※Nếu cả Ngạch thuế thu nhập và Ngạch thuế cư trú-phần chia theo sở đắc đều vượt hơn ngạch định khả năng được giãm(có thể giãm thuế cho phần ngạch định khả năng được giãm)thì trường hợp này không là đối tượng nhận trợ cấp điều chỉnh này.

Về số tiền giãm thuế theo ngạch định

Phần Thuế thu nhập = 3 vạn yen  ×  số người đối tượng giãm thuế    
Phần Thuế cư trú cá nhân-phần chia theo sở đắc = 1 vạn yen  ×  số người đối tượng giãm thuế

Đối tượng được giãm thuế là

Tổng cộng số người bao gồm Chính chủ nộp thuế,Người phối ngẫu diện khấu trừ(phụ thuộc),Người nhận phụng dưỡng gia đình(bao gồm cả người nhận phụng dưỡng dưới 16 tuổi)

( Trừ trường hợp Người phối ngẫu diện khấu trừ(phụ thuộc),Người nhận phụng dưỡng gia đình là người đang sống ở nước ngoài)

Về số tiền trợ cấp

Là tổng ngạch từ (1) và (2)dưới đây(Tổng ngạch chi trả được làm tròn lên đơn vị Vạn yen)
(1)Ngạch khả năng được giãm từ Thuế thu nhập – Thuế thu nhập cá nhân năm 2024  ((1)<0 thì 0yen)
(2)Ngạch khả năng được giãm từ Thuế cư trú cá nhân-phần chia theo sở đắc –Thuế cư trú cá nhân-phần chia theo sở đắc năm 2024 ((2)<0 thì 0yen)
 

teigakugennzeityouseikyuuhukinngakusannsyutugaku

Về thủ tục xin trợ cấp này

Gữi thư báo (thủ tục đã được làm thay) hoặc gữi thư xác nhận để thông tin đến người thuộc đối tượng.

Trường hợp gữi thư báo ( thủ tục đã được làm thay)

Từ cuối tháng 6 ,chúng tôi sẽ tuần tự gữi thư báo nhận trợ cấp đến những người có đăng ký sẵn tài khoảng ngân hàng để nhận các khoảng tiền công cộng theo chế độ Mainanba,hay trước đây có đăng ký tài khoảng để nhận các khoảng trợ cấp(chỉ giới hạn tài khoảng của chính chủ)
・Trường hợp đồng ý nhận tiền ở tài khoảng ghi trong thư báo thì không cần làm thủ tục gì khác nữa. 
・Trường hợp không còn dùng tài khoảng đó hay từ chối nhận trợ cấp này thì cần làm loại thủ tục riêng.
Về việc đăng ký tài khoảng ngân hàng để nhận các khoảng tiền công cộng theo chế độ Mainanba hãy xem chi tiết ở trang dưới đây

Trường hợp gữi Thư xác nhận

Từ sau giữa tháng 7,chúng tôi sẽ gữi 「Thư xác nhận」đến những người mà thành phố không có thông tin tài khoảng ngân hàng ,người không có đăng ký tài khoảng để nhận các khoảng tiền công cộng. Và hãy làm thủ tục theo một trong những phương pháp sau

Phân loại đăng ký Thời gian đăng ký Phương pháp đăng ký
Đăng ký online Giữa tháng 7 năm 2024 đến 31 tháng 10 (thứ năm) Ứng dụng thẻ Mainanba,đăng ký bằng điện thoại thông minh※
※ĐT có chức năng đọc thông tin từ Mainanba
(Đọc mã QR in trong thư báo,đăng nhập vào trang web để đăng ký trực tuyến(online)
Chi tiết hãy xem giấy đính kèm cùng thư báo)
Đăng ký 
bằng viết đơn
(gữi bưu điện)
Bắt buộc thư phải được gữi tới vào thời gian từ 
Giữa tháng 7 năm 2024 đến 31 tháng 10 (thứ năm)
Hãy điền những thông tin yêu cầu trong thư xác nhận mà TP dự định gữi tới cho bạn và hãy gữi thư đã điền về lại cho ủy ban TP. 
【hãy đính kèm các giấy tờ sau】
・Thông tin tài khoảng ngân hàng 
(bản copy sổ ngân hàng)
・Giấy tờ tùy thân(1 trong những bản copy: bằng lái xe,thẻ bảo hiễm,thẻ Mainanba,thẻ lưu trú ..vv)

 

Về thời hạn chi trả tiền trợ cấp

・Trường hợp người được gữi thư báo ( thủ tục được làm thay)
 Thời hạn có ghi trong thư báo(3 tuần sau khi thư báo được gữi tới)
・Trường hợp người được gữi Thư xác nhận
 Người Đăng ký online, 3 tuần sau khi đăng ký
 Người Đăng ký bằng viết đơn, khoảng 1 tháng sau khi đăng ký
Trường hợp đăng ký sai sót, hoặc quá nhiều đơn đăng ký,thì cần thêm thời gian để xử lý đơn.Xin hãy thông cảm cho chúng tôi.

このページに関するお問い合わせ

市民協働部 文化スポーツ交流課
文化振興係・多文化交流係 電話:0562-45-6266
スポーツ推進係 電話:0562-45-6233
ファクス:0562-47-7320
市民協働部 文化スポーツ交流課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。